The Science & Art of Hand Analysis Workshop

(for English scroll down)

De al jaren door India reizende schrijver, Kundalini yoga-instructeur en transformatieve coach Amarjit Singh komt in september naar Nederland om een workshop voor handanalyse te geven: ‘THE SCIENCE & ART OF HAND ANALYSIS WORKSHOP’

De informatie in je handen is een topografische kaart van de neurologische paden van je hersenen. Handanalyse is een handleiding voor deze kaart. In deze TWEEDAAGSE WORKSHOP HAND ANALYSE van Amarjit Singh wordt je door verschillende aspecten van handanalyse geleid, zodat je zodat je zelf leert en direct kunt beginnen met het lezen en analyseren van handen. Je leert de filosofie en psychologie van handanalyse, hoe je een overzicht krijgt van iemands persoonlijkheid en hoe je de manier bepaalt waarop een persoon informatie emotioneel, mentaal en fysiek verwerkt.

Datum: zaterdag en zondag 11 en 12 september
Tijd: 13:00 tot 17:00
Locatie: de Golden Link in Amsterdam.
Prijs early bird: 145 euro; na 15 augustus: 160 euro
Registratie via Wendy, companyoga@gmail.com
Je kunt je inschrijven tot 8 september.

BIOGRAFIE AMARJIT SINGH
Amarjit Singh heeft afstand gedaan van het alledaagse leven als ‘householder’ en reist door India waar hij in ashrams, kloosters en grotten woont. Een groot deel van het jaar brengt hij door in meditatie retraites. Amarjit is een schrijver, podcaster, Kundalini Yoga-instructeur en transformationele coach die mensen helpt hun potentieel te realiseren. Hij gebruikt Wetenschappelijke Handanalyse om tot de kern van iemands wezen te komen, Transformational Coaching, gebaseerd op de principes van yogapsychologie, voor de aanmoediging en begeleiding om hun potentieel te leven, en Kundalini Yoga Therapy, voor de fysieke en mentale houding om in actie komen. Amarjit deelt zijn kennis van yogapsychologie in zijn wekelijkse podcast – ‘The Story of Me met Amarjit Singh’.HANDANALYSE CONSULTEN
Amarjit Singh geeft ook handanalyse consulten. Je kunt daarin je handen grondig onderzoeken om de individuele facetten van je leven samen te voegen en in het kader te plaatsen van de intentie van je Ziel om in dit leven te komen.
De intentie van je Ziel is gecodeerd in je vingerafdrukken. De lijnen en vorm van je hand kunnen veranderen. Ze vertegenwoordigen je persoonlijkheid en ontwikkeling in dit leven. Uw vingerafdrukken veranderen NOOIT. Je vingerafdrukken worden de zestiende week na de conceptie gemaakt en vormen een kaart van de intentie van je ziel.
De intentie van je Ziel bestaat uit twee componenten: Levensdoel en Levensles. Je levensdoel is wat je in dit leven bent gaan doen en je levensles is wat je moet leren om het te doen.
Door deze analyse krijg je een beter begrip van hoe de gebeurtenissen in je leven een integraal onderdeel waren van de ontwikkeling van je ziel.
Door betekenis te geven aan deze gebeurtenissen en omstandigheden, is het makkelijker om ervan te leren en te groeien. Dit geeft meer betekenis en doel aan je leven, waardoor je meer voldoening en geluk krijgt.


FOLLOW-UP SESSIES
Vervolgsessies (voor degenen die eerder een consult met Amarjit hebben gehad)
Als je al een handanalyse consult hebt gehad van Amarjit Singh, kun je een vervolgsessie doen. In je Handanalyse consult heb je je levensdoel en levensles ontdekt. In de vervolgsessie heb je de mogelijkheid om je levensdoel en levensles te herzien en er dieper op in te gaan, en/of andere gebieden van je leven te bespreken die je misschien problemen bezorgen. Deze vervolgsessies zijn een goede manier om te zien hoe je je levensdoel hebt omarmd en praktisch aan je levensles hebt gewerkt.
Vaak voelen mensen zich overweldigd door het eerste consult en is het een grote uitdaging om veranderingen in je leven door te voeren en hebben ze meer vragen. Dit is een uitgelezen manier om je op het goede spoor te houden. Je kunt het zien als een jaarlijkse check-up om te zien hoe het met je reis gaat.

——–

ENGLISH
Writer, Kundalini yoga instructor and transformational coach Amarjit Singh, who has been traveling through India for years, will come to the Netherlands in September to give a workshop for hand analysis: ‘THE SCIENCE & ART OF HAND ANALYSIS WORKSHOP’.

The information in your hands is a topographical map of the neurological pathways of your brain. Hand analysis is the manual for this map. In this 2 days Workshop students will be taken through various aspects of hand analysis so you may begin reading and analyzing hands immediately. You will learn the philosophy and psychology of hand analysis, how to get an overview of a person’s personality, and how to determine the manner in which a person processes information emotionally, mentally, and physically.

Date: Saturday and Sunday 11 & 12 September
Time: 13:00 – 17:00
Location: de Golden Link in Amsterdam.
Price early bird: 145 euro; after 15 August: 160 euro
Registration via Wendy; companyoga@gmail.com
You can registrate till 8 September.

BIOGRAPHY AMARJIT SINGH
Amarjit Singh has renounced the householder’s life and travels throughout India living in ashrams, monasteries, and caves. He spends a big part of the year in meditation retreats. Amarjit is a writer, podcaster, Kundalini Yoga instructor, and transformational coach helping people realize their potential. He uses Scientific Hand Analysis to get to the core of a person’s being, Transformational Coaching, based on the principles of yoga psychology, for the encouragement and guidance to live their potential, and Kundalini Yoga Therapy, for the physical and mental attitude to put it into action. Amarjit shares his understanding of yoga psychology on his weekly podcast – The Story of Me with Amarjit Singh.

HAND ANALYSIS CONSULTATIONS
Have your hands thoroughly examined to piece together the individual facets of your life and put into the framework of your Soul’s Intention for coming in this life.
Your Soul’s Intention is encoded in your fingerprints. The lines and shape of your hand can change. They represent your personality and development in this lifetime. Your fingerprints NEVER change. Your fingerprints are created the sixteenth week after conception, forming a map of your Soul’s Intention.Your Soul’s intention consists of two components: Life Purpose and Life Lesson. Your Life Purpose is what you have come to do in this lifetime and your Life Lesson is what you need to learn in order to do it.  Through this analysis you will have a clearer understanding of how the events in your life were an integral part of your soul’s development. By giving meaning to these events and circumstances, it is easier to learn from them and grow. This will give more meaning and purpose to your life, providing you with more satisfaction and happiness.

Follow-up Sessions ( for those who had a consultation with Amarjit before )
If you have already had a hand analysis consultation with Amarjit Singh, you are invited to make an appointment for a Follow-up Session.

In your Hand Analysis Consultation you discovered your life purpose and life lesson. In the follow-up session you have the opportunity to review and go deeper into your life purpose and life lesson, and/or discuss other areas of your life that may be causing you some difficulties. These follow up sessions are a good way to check in and see how you have been embracing your life purpose and working on your life lesson in practical terms. Often people feel overwhelmed by the initial consultation and have challenges implementing changes in their life and have more questions. This is a great way to keep you on track. You can look at it as an annual check-up to see how you are progressing in your journey.